Làm sạch đường dẫn giấy từ HP ToolboxFX

Làm sạch đường dẫn giấy từ HP ToolboxFX


Dùng HP ToolboxFX để làm sạch đường dẫn giấy. Đây là phương thức làm sạch được nên dùng. Nếu bạn không thể vào HP ToolboxFX, hãy dùng phương thức trong Làm sạch đường dẫn giấy bằng bảng điều khiển sản phẩm.

1.
Hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã được bật và ở trạng thái Sẵn sàng, và rằng vật liệu in đã nạp vào khay  1 hoặc khay  2.
2.
Mở HP ToolboxFX, nhấp vào sản phẩm, và sau đó nhấp vào tab System Settings (Cài đặt Hệ thống).
3.
Nhấp vào tab Service (Dịch vụ), và sau đó nhấp vào Start (Bắt đầu).

Trang sẽ được nạp vào sản phẩm thật chậm rãi. Lấy trang này ra khi quá trình này hoàn tất.

HP Laserjet M2727 Làm sạch đường dẫn giấy từ HP ToolboxFX