Cập nhật chương trình cơ sở

Cập nhật chương trình cơ sở


Các hướng dẫn cài đặt và cập nhật chương trình cơ sở của sản phẩm này hiện có tại www.hp.com/support/LJM2727. Nhấp vào Downloads and drivers (Trình điều khiển và ứng dụng tải về), nhấp vào hệ điều hành, và sau đó chọn tải về chương trình cơ sở dành cho sản phẩm này.

HP Laserjet M2727 Cập nhật chương trình cơ sở