Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sử dụng điện thoại (Hoa Kỳ)

Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sử dụng điện thoại (Hoa Kỳ)


Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Điện Thoại năm 1991 quy định rằng bất kỳ người nào dùng máy tính hoặc thiết bị điện tử khác, bao gồm cả máy fax, để gửi các thông điệp là bất hợp pháp, trừ những thông điệp có nội dung rõ ràng, chứa trên lề trên hoặc dưới của từng trang gửi đi hoặc trong trang đầu tiên khi gửi, bao gồm ngày giờ gửi và thông tin nhận dạng doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân gửi thông điệp và số điện thoại của máy gửi đi hoặc của doanh nghiệp, tổ chức khác, hoặc cá nhân khác. (Số điện thoại cho không thể là số 900 hoặc bất kỳ số nào khác có cước phí vượt quá mức cước phí truyền dữ liệu đường dài hoặc địa phương)

HP Laserjet M2727 Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sử dụng điện thoại (Hoa Kỳ)