Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)

Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)


Bạn có thể nhận Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS) áp dụng cho các thiết bị có chứa hóa chất (ví dụ như mực in) bằng cách liên hệ với trang web của HP tại địa chỉ www.hp.com/go/msds hoặc www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Laserjet M2727 Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)