Thông tin thêm

Thông tin thêm


Để có thêm thông tin về các chủ đề môi trường này:


Tờ mô tả về tác động môi trường của sản phẩm này và nhiều sản phảm có liên quan của HP

Cam kết của HP đối với môi trường

Hệ thống Quản lý Môi trường của HP

Chương trình hoàn trả và tái chế khi sản phẩm hết tuổi thọ

Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên liệu

Hãy truy cập vào www.hp.com/go/environment hoặc www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

HP Laserjet M2727 Thông tin thêm