Sử dụng giấy

Sử dụng giấy


Khă năng chọn tự động hoặc chọn thủ công/tự động các chức năng in Hai mặt (In cả trên hai mặt giấy) và in N-up (in nhiều trang trên cùng một mặt giấy) của thiết bị này giúp giảm lượng giấy sử dụng và giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.

HP Laserjet M2727 Sử dụng giấy