Hoàn trả ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ

Hoàn trả ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ


Để tham dự vào Chương trình Đối tác Toàn cầu của HP trong việc hoàn trả và tái chế, bạn chỉ cần thực hiện theo các chỉ dẫn đơn giản trong tờ hướng dẫn về tái chế (có trong gói đựng thiết bị máy in mới của bạn), hoặc tới thăm trang http://www.hp.com/recycle. Hãy chọn quốc gia/khu vực của bạn để có thông tin về cách hoàn trả các thiết bị máy in HP LaserJet

HP Laserjet M2727 Hoàn trả ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ