Hoàn trả Nhiều hộp mực (hai đến tám hộp)

Hoàn trả Nhiều hộp mực (hai đến tám hộp)


1.
Đóng gói mỗi hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của chúng.
2.
Buộc tối đa tám hộp với nhau bằng dây da hoặc dây buộc hàng (tối đa 70 lbs).
3.
Sử dụng một nhãn vận chuyển trả trước duy nhất.

HOẶC

1.
Sử dụng hộp đựng phù hợp của bạn, hoặc yêu cầu cung cấp hộp miễn phí qua địa chỉ http://www.hp.com/recycle hoặc gọi 1-800-340-2445 (đựng được tối đa là tám hộp mực in HP LaserJet).
2.
Sử dụng một nhãn vận chuyển trả trước duy nhất.

HP Laserjet M2727 Hoàn trả Nhiều hộp mực (hai đến tám hộp)