Giới hạn về vật liệu

Giới hạn về vật liệu


Sản phẩm này của HP không chứa thêm thủy ngân.

Sản phẩm này của HP chứa một bộ pin có thể cần phải được xử lý đặc biệt khi hết thời hạn sử dụng. Bộ pin đi kèm hoặc được Hewlett-Packard cung cấp cho sản phẩm này có các thông tin sau:


HP LaserJet M2727
Dạng
Carbon monofluoride lithium
Trọng lượng
0,8 g
Vị trí
Trên bảng bộ định dạng
Cho phép người sử dụng có thể di dời sản phẩm
No (Không)

HP Laserjet M2727 dutchbattery Giới hạn về vật liệu

HP Laserjet M2727 taiwan battery symbol Giới hạn về vật liệu

Để biết thông tin tái chế, hãy đến trang web www.hp.com/recycle, hoặc liên hệ các nhà chức trách địa phương hay Hiệp hội Công nghiệp Điện tử: www.eiae.org.

HP Laserjet M2727 Giới hạn về vật liệu