Các yêu cầu IC CS-03

Các yêu cầu IC CS-03


Lưu ý: Nhãn của Bộ công nghiệp Canada sẽ xác nhận các thiết bị đạt yêu cầu. Sự xác nhận này có nghĩ;a là thiết bị này đáp ứng một số các yêu cầu về độ an toàn, chế độ vận hành, tính năng bảo mật mạng viễn thông như được mô tả trong (các) tài liệu Yêu Cầu Kỹ Thuật của Các Thiết Bị Đầu Cuối tương ứng. Bộ không đảm bảo thiết sẽ vận hành và thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng. Trước khi cài đặt thiết bị này, người sử dụng nên đảm bảo rằng thiết bị được phép kết nối vào các cơ sở hạ tầng viễn thông của các công ty viễn thông địa phương. Thiết c?ng phải được cài đặt phương thức kết nối hợp lý. Người tiêu dùng nên nhận thức được rằng sự tuân thủ các điều kiện nói trên không ngăn ngừa được sự sụt giảm chất lượng dịch vụ trong một số trường hợp. Việc sửa chữa thiết bị được xác nhận phải được phối hợp thực hiện qua bên đại diện do nhà cung cấp chỉ định. Bất kỳ hoạt động sửa chữa hoặc thay đổi nào do người sử dụng thực hiện đối với thiết bị này, hoặc thiết bị bị lỗi hoạt động, đều sẽ tạo điều kiện cho công ty viễn thông yêu cầu người sử dụng ngắt kết nối thiết bị. Người sử dụng, vì sự an toàn của chính mình, phải đảm bảo rằng các dụng điện tiếp đất của hệ thống điện, đường dây điện thoại, và hệ thống đường ống kim loại dẫn nước nội bộ, nếu có, phải được kết nối với nhau. Thông báo cảnh giác này đặc biệt quan trọng ở những khu vực nông thôn.

HP Laserjet M2727 caution Các yêu cầu IC CS 03 THẬN TRỌNG:

Người sử dụng không được thử tự mình kết nối các hệ thống này, mà phải liên hệ nhân viên điều tra điện lực có khả năng, hoặc với thợ điện, nếu được. Mã Số Đối Ứng Thiết Bị (REN) của thiết bị này là 0.7.

Lưu ý: Mã Số Đối Ứng Thiết Bị (REN) được gán cho từng thiết bị kết nối cung cấp số cổng kết nối tối đa mà thiết bị có thể dùng để kết nối vào ổ cắm điện thoại. Các cổng kết nối trên ổ cắm điện thoại có thể dùng cho nhiều thiết bị, và chỉ phụ thuộc vào yêu cầu tổng số REN của tất cả các thiết bị không vượt quá năm (5.0). Mã bố trí kết nối tiêu chuẩn (loại khe cắm điện thoại) dành cho thiết bị kết nối trực tiếp vào mạng điện thoại là CA11A.

HP Laserjet M2727 Các yêu cầu IC CS-03