Độ ồn

Độ ồn


Độ ồn
Cường Độ Âm
Công bố theo tiêu chuẩn ISO 92961
In (26 ppm)
LWAd = 6,4 Bels (A) [64 dB (A)]
Sẵn sàng
Không nghe thấy
Mức áp suất âm – Ở vị trí đứng xem
Công bố theo tiêu chuẩn ISO 92961
In (26 ppm)
LpAm = 50 dB(A)
Sẵn sàng
Không nghe thấy

1 Các giá trị trên là dựa theo các dữ liệu ban đầu. Xem www.hp.com/support/LJM2727 để biết thông tin mới nhất.

2 Cấu hình đã kiểm tra: HP LaserJet M2727nf in giấy một mặt dùng giấy A4 với tốc độ 26 ppm.

HP Laserjet M2727 Độ ồn