Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần

Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần


Thỏa thuận này bao gồm các chuyến đi bảo dưỡng tại chỗ hàng tuần theo lịch trình dành cho các cơ quan tổ chức dùng nhiều sản phẩm HP. Thỏa thuận này dùng cho các khu vực có trên 25 sản phẩm máy trạm, bao gồm các thiết bị, máy vẽ đồ thị, máy tính và các ổ đĩ;a.

HP Laserjet M2727 Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần