Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau

Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau


Thỏa thuận này cung cấp dịch vụ hỗ trợ vào ngày sau khi ngày nhận được yêu cầu sửa chữa bảo hành. Phạm vi mở rộng theo giờ và dịch vụ vận chuyển bổ sung ngoài các khu vực bảo hành của HP được nêu trong hầu hết các thỏa thuận cung cấp dịch vụ tại chỗ (cùng các lệ phí bổ sung).

HP Laserjet M2727 Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau