Thỏa thuận về bảo trì của HP

Thỏa thuận về bảo trì của HP


HP có một số loại thỏa thuận về bảo trì đáp ứng nhiều nhu cầu hỗ trợ. Các thỏa thuận về bảo trì này không thuộc phạm vi bảo hành thông thường. Các dịch vụ hỗ trợ có thể khác nhau, tùy theo từng vùng. Hãy tham khảo với đại lý HP tại địa phương của bạn để biết dịch vụ nào khả dụng cho bạn.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Thỏa thuận về bảo trì của HP