Thông tin về dịch vụ của HP

Thông tin về dịch vụ của HP


Để tìm Đại lý Ủy quyền của HP, hãy gọi đến số 1-800-243-9816 (Mỹ) hoặc 1-800-387-3867 (Canada).

Ở bên ngoài Mỹ và Canada, hãy gọi đến số hỗ trợ khách hàng dành cho quốc gia/khu vực của bạn. Xem tài liệu hướng dẫn kèm theo trong hộp máy.

HP Laserjet M2727 Thông tin về dịch vụ của HP