Thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, các thiết bị điện tử

Thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, các thiết bị điện tử


www.hp.com/go/LJM2727_software

Trang Web dành cho các trình điều khiển bằng tiếng Anh, nhưng bạn có thể tải xuống các trình điều khiển bằng các ngôn ngữ khác.

HP Laserjet M2727 Thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, các thiết bị điện tử