Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ HP

Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ HP


Gọi 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (Mỹ)) hoặc 1-800-268-1221 (Canada). Hoặc truy cập vào trang Web Dịch vụ CarepaqTM và Gói Chăm sóc tại www.hpexpress-services.com/10467a.

Để có dịch vụ mở rộng, hãy gọi đến số 1-800-446-0522.

HP Laserjet M2727 Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ HP