Hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ qua điện thoại


HP cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại miễn phí trong thời gian bảo hành. Để biết số điện thoại cho quốc gia/khu vực của bạn, hãy xem tờ rơi gửi kèm với thiết bị này, hoặc truy cập vào trang web www.hp.com/support/. Trước khi gọi HP, bạn hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau: tên và số sê-ri của sản phẩm, ngày mua, và mô tả vấn đề.

HP Laserjet M2727 Hỗ trợ qua điện thoại