Các thông tin và dịch vụ hỗ trợ của HP dành cho máy tính Macintosh

Các thông tin và dịch vụ hỗ trợ của HP dành cho máy tính Macintosh


Vào trang www.hp.com/go/macosx để biết các thông tin hỗ trợ Macintosh OS X và dịch vụ đăng ký tải về các bản cập nhật trình điều khiển.

Vào trang www.hp.com/go/mac-connect dành cho các sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho người sử dụng máy Macintosh.

HP Laserjet M2727 Các thông tin và dịch vụ hỗ trợ của HP dành cho máy tính Macintosh