Phụ lục A Thông tin đặt hàng và phụ kiện

Thông tin đặt hàng và phụ kiệnĐể đặt hàng nguồn cung cấp tại Mỹ, hãy truy cập vào trang web www.hp.com/sbso/product/supplies.

Để đặt hàng nguồn cung cấp trên toàn thế giới, hãy truy cập vào trang web www.hp.com/ghp/buyonline.html.

Để đặt hàng nguồn cung cấp tại Canada, hãy truy cập vào trang web www.hp.ca/catalog/supplies.

Để đặt hàng nguồn cung cấp tại châu Âu, hãy truy cập vào trang web www.hp.com/go/ljsupplies.

Để đặt hàng nguồn cung cấp tại châu Á Thái Bình Dương, hãy truy cập vào trang web www.hp.com/paper/.

Để đặt hàng phụ kiện, hãy truy cập vào trang web www.hp.com/go/accessories.
HP Laserjet M2727 Phụ lục A Thông tin đặt hàng và phụ kiện