Sự cố hiển thị của bảng điều khiển

Sự cố hiển thị của bảng điều khiển


HP Laserjet M2727 caution Sự cố hiển thị của bảng điều khiển THẬN TRỌNG:

Tĩ;nh điện có thể tạo ra những lằn đen hoặc đốm đen xuất hiện trên màn hình hiển thị của bảng điều khiển. Không được chạm vào màn hình bảng điều khiển nếu bạn có thể đã tích điện (ví dụ như, khi bước trên thảm trong phòng có độ ẩm thấp).

Những lằn đen hoặc đốm đen có thể xuất hiện trên màn hình hiển thị của bảng điều khiển sản phẩm, hoặc màn hình có thể chuyển sang màu trắng nếu sản phẩm tiếp xúc với trường từ tính hoặc điện từ. Để giải quyết sự cố này, hãy thực hiện quy trình sau:

1.
Tắt sản phẩm.
2.
Mang sản phẩm khỏi nơi có trường từ tính hoặc điện từ.
3.
Bật lại sản phẩm.

HP Laserjet M2727 Sự cố hiển thị của bảng điều khiển