Khôi phục cài đặt mặc định gốc

Khôi phục cài đặt mặc định gốc


Việc khôi phục cài đặt mặc định gốc sẽ chỉnh tất cả các thông số cài đặt về giá trị mặc định gốc, và việc này c?ng sẽ xóa tên đầu đề fax, số điện thoại, số quay nhanh, và bất kỳ bản fax nào lưu trong bộ nhớ sản phẩm.

HP Laserjet M2727 caution Khôi phục cài đặt mặc định gốc THẬN TRỌNG:

Quy trình này c?ng sẽ xóa tất các tên và số fax liên quan với phím công tắc và mã số quay nhanh, và xóa bất kỳ trang nào được lưu trong bộ nhớ. Quy trình này sẽ tự động khởi động lại sản phẩm sau đó.

1.
Trên bảng điều khiển sản phẩm, bấm Setup (Cài đặt).
2.
Sử dụng các nút mũi tên để chọn Service (Dịch vụ), sau đó bấm OK.
3.
Sử dụng các nút mũi tên để chọn Restore defaults (Khôi phục mặc định), và sau đó bấm OK.

Sản phẩm sẽ tự động khởi động lại.

HP Laserjet M2727 Khôi phục cài đặt mặc định gốc