Các sự cố thông thường của Windows

Các sự cố thông thường của Windows 


Thông báo lỗi:
“General Protection FaultException OE” (Lỗi Bảo vệ ChungLoại trừ OE)
“Spool32”
“Illegal Operation” (Thao tác Không hợp lệ)
Nguyên nhân
Giải pháp
Đóng tất cả các chương trình phần mềm, khởi động lại Windows, và thử lại.
Chọn trình điều khiển máy in khác. Nếu bạn đã chọn trình điều khiển máy in PCL 6 của thiết bị, hãy chuyển qua trình điều khiển máy in mô phỏng postcript cấp độ 3 của HP hoặc PCL 5, mà có thể thực hiện bằng chương trình phần mềm.
Xóa tất cả các tập tin tạm thời khỏi thư mục con Temp (Tạm thời). Xác định tên thư mục này bằng cách mở tập tin AUTOEXEC.BAT và tìm hàng lệnh “Set Temp =”. Tên đứng cuối hàng lệnh này chính là thư mục Temp (Tạm thời). Thư mục mặc định là C:TEMP, nhưng bạn có thể chọn thư mục khác.
Xem các tài liệu Microsoft Windows kèm theo máy tính để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi của Windows.

HP Laserjet M2727 Các sự cố thông thường của Windows