Các sự cố thông thường của Macintosh

Các sự cố thông thường của Macintosh


Sự cố với hệ thống Mac OS X v10.3 và Mac OS X v10.4

Trình điều khiển máy in không được liệt kê trong Tiện Ích Cài Đặt Máy In.
Nguyên nhân
Giải pháp
Phần mềm của sản phẩm có thể chưa được cài đặt hoặc cài đặt không đúng.
Đảm bảo là PPD nằm trong thư mục sau trên ổ cứng: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, trong đó “<lang>” là mã ngôn ngữ gồm hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Cài lại phần mềm nếu cần. Xem hướng dẫn trong phần hướng dẫn làm quen.
Tập tin Mô Tả Máy In Bằng Ngôn Ngữ Postscript (PPD) bị hỏng.
Xóa tập tin PPD ra khỏi thư mục ổ cứng sau: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, trong đó “<lang>” là mã ngôn ngữ gồm hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Cài đặt lại phần mềm. Xem hướng dẫn trong phần hướng dẫn làm quen.

Tên máy in, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” không có trong hộp danh sách máy in trong mục Tiện Ích Cài Đặt Máy In.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sản phẩm có thể chưa sẵn sàng.
Chắc chắn là các dây cáp được tiếp xúc đúng cách, đã bật sản phẩm và đèn báo sẵn sàng đã sáng. Nếu bạn đang kết nối qua cổng USB hoặc Ethernet, hãy thử kết nối trực tiếp với máy tính hoặc sử dụng một cổng khác.
Bạn đang sử dụng tên sản phẩm, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” không đúng.
Kiểm tra tên sản phẩm, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” bằng cách in trang cấu hình Xem Trang thông tin. Kiểm tra xem tên, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” trên trang cấu hình có phù hợp với tên máy in, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” trong mục Tiện Ích Cài Đặt Máy In hay không.
Cáp ghép nối có thể bị lỗi hoặc chất lượng kém.
Thay thế cáp ghép nối. Đảm bảo cáp sử dụng có chất lượng cao.

Một lệnh in đã không được gửi tới sản phẩm bạn muốn.
Nguyên nhân
Giải pháp
Chuỗi in này có thể đã bị ngừng.
Mở chuỗi tác vụ in, và sau đó nhấp vào Start Jobs (Bắt đầu In).
Bạn đang sử dụng tên sản phẩm hoặc địa chỉ IP sai. Máy in khác có tên, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” tương tự có thể đã nhận lệnh in của bạn.
Kiểm tra tên sản phẩm, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” bằng cách in trang cấu hình Xem Trang thông tin. Kiểm tra xem tên, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” trên trang cấu hình có phù hợp với tên máy in, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ “Rendezvous” hoặc “Bonjour” trong mục Tiện Ích Cài Đặt Máy In hay không.

Tập tin PostScript (EPS) không in được bằng các kiểu chữ đúng.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sự cố này đang xuất hiện trong một số chương trình.

Thử tải về các kiểu chữ chứa trong tập tin EPS vào sản phẩm trước khi bắt đầu in.

Gửi tập tin dạng ASCII thay vì dạng mã nhị phân.

Bạn không thể in từ thẻ USB thứ ba.
Nguyên nhân
Giải pháp
Lỗi này xảy ra khi phần mềm cho máy in dùng cổng USB chưa được cài đặt.
Khi thêm thẻ USB của bên thứ ba, bạn có thể cần phần mềm Hỗ Trợ Thẻ Điều Hợp USB chính hiệu Apple. Hầu hết phiên bản hiện nay của phần mềm này có thể mua qua trang Web của Hãng Apple.

Khi kết nối với cáp USB, sản phẩm không xuất hiện ở mục Tiện Ích Cài Đặt Máy In của hệ thống Macintosh sau khi đã lựa chọn trình điều khiển.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sự cố này do hoặc phần mềm hoặc một bộ phận phần cứng.
Xử lý sự cố phần mềm

Kiểm tra xem Macintosh của bạn có hỗ trợ USB không.

Kiểm tra lại hệ điều hành Macintosh của bạn có phải là Mac OS X v10.3 hoặc Mac OS X v10.4 hay không.

Chắc chắn là Macintosh của bạn có phần mềm USB thích hợp của hãng Apple.
Xử lý sự cố phần cứng

Kiểm tra xem sản phẩm đã được bật chưa.

Kiểm tra xem cáp USB đã được tiếp xúc đúng cách chưa.

Kiểm tra xem bạn đang sử dụng cáp USB tốc độ cao thích hợp chưa.

Hãy chắc chắn là bạn không có quá nhiều thiết bị USB cùng nối vào một nguồn từ nguồn điện. Ngắt các thiết bị này ra khỏi nguồn và cho cáp trực tiếp tiếp xúc với cổng USB trên máy chủ.

Kiểm tra xem có quá hai hub USB không cắm điện cùng kết nối trên một hàng của nguồn cắm. Ngắt tất cả các thiết bị ra khỏi nguồn đó và cho dây cáp tiếp xúc trực tiếp với cổng USB trên máy chủ.
HP Laserjet M2727 note Các sự cố thông thường của Macintosh GHI CHÚ:

Bàn phím iMac là một hub USB không được cắm điện.

HP Laserjet M2727 Các sự cố thông thường của Macintosh