Thay đổi thông số chất lượng in cho tất cả tác vụ in ấn trong tương lai

Thay đổi thông số chất lượng in cho tất cả tác vụ in ấn trong tương lai


HP Laserjet M2727 note Thay đổi thông số chất lượng in cho tất cả tác vụ in ấn trong tương lai GHI CHÚ:

Để xem hướng dẫn cho hệ thống Macintosh, xem Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows.

Đối với Windows 2000:

1.
Trong khay hệ thống Windows, nhấp vào Start (Bắt đầu), chọn Settings (Thông số cài đặt), và sau đó nhấp vào Printers (Máy in).
2.
Nhấp phải vào biểu tượng sản phẩm.
3.
Nhấp vào Properties (Đặc tính) hoặc Printing Preferences (Sở Thích In).
4.
Thay đổi thông số này, và nhấp vào OK.

Đối với Windows XP:

1.
Trong khay hệ thống Windows, nhấp vào Start(Bắt đầu), nhấp Control Panel (Bảng Điều khiển), và sau đó nhấp vào Printers and Faxes (Máy in và Fax).
2.
Nhấp phải vào biểu tượng sản phẩm.
3.
Nhấp vào Properties (Đặc tính), hoặcPrinting Preferences (Sở Thích In).
4.
Thay đổi thông số này, và nhấp vào OK.

Đối với Windows Vista:

1.
Trong khay hệ thống Windows, nhấp vào Start(Bắt đầu), nhấp Control Panel (Bảng Điều khiển), và sau đó, trong phần Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh), nhấp vào Printer (Máy in).
2.
Nhấp phải vào biểu tượng sản phẩm.
3.
Nhấp vào Properties (Đặc tính), hoặcPrinting Preferences (Sở Thích In).
4.
Thay đổi thông số này, và nhấp vào OK.

HP Laserjet M2727 Thay đổi thông số chất lượng in cho tất cả tác vụ in ấn trong tương lai