Tạm thời thay đổi thông số chất lượng in

Tạm thời thay đổi thông số chất lượng in


Để thay đổi thông số chất lượng in dành riêng cho chương trình phần mềm hiện tại, mở đặc tính trong menu Print Setup (Cài đặt In) trong chương trình mà bạn đang dùng để in.

HP Laserjet M2727 Tạm thời thay đổi thông số chất lượng in