Quản lý và cấu hình trình điều khiển máy in

Quản lý và cấu hình trình điều khiển máy in


Các thông số cài đặt chất lượng in sẽ ảnh hưởng độ mờ hoặc đậm của bản in và phong cách đồ họa khi in. Bạn c?ng có thể dùng thông số cài đặt chất lượng in để tối ưu hóa chất lượng in ấn trên loại vật liệu in nhất định.

Bạn c?ng có thể thay đổi các thông số cài đặt trong phần đặc tính sản phẩm cho phù hợp với loại tác vụ in mà bạn đang tiến hành. Các thông số cài đặt sau hiện có trong máy, tùy thuộc vào loại trình điều khiển máy in mà bạn đang dùng.


600 dpi

Tùy chỉnh: Thông số này cho ra độ phân giải như thông số mặc định, nhưng bạn có thể thay đổ cấu trúc thang độ.
HP Laserjet M2727 note Quản lý và cấu hình trình điều khiển máy in GHI CHÚ:

Việc thay đổi độ phân giải có thể làm thay đổi dạng văn bản của bạn.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Quản lý và cấu hình trình điều khiển máy in