Thông báo lỗi nghiêm trọng

Thông báo lỗi nghiêm trọng


Thông báo lỗi nghiêm trọng có thể cho thấy một số loại lỗi chức năng. Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách tắt và bật máy trở lại. Nếu lỗi nghiêm trọng vẫn xuất hiện, sản phẩm cần phải được sửa chữa.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Thông báo lỗi nghiêm trọng