Thông báo cảnh báo và cảnh giác

Thông báo cảnh báo và cảnh giác


Các thông báo cảnh báo và cảnh giác có thể tạm thời xuất hiện và yêu cầu người sử dụng xác nhận thông báo này bằng cách bấm OK để tiếp tục làm việc hoặc bấm Cancel (Hủy bỏ) để hủy tác vụ này. Đối với một số loại cảnh báo, tác vụ có thể sẽ không thể hoàn tất hoặc chất lượng bản in sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thông báo cảnh báo hoặc cảnh giác có liên quan đến việc in ấn và bạn đã bật tính năng tự-động-tiếp-tục, sản phẩm sẽ thử tiếp tục tác vụ in sau khi thông báo cảnh báo xuất hiện khoảng 10 giây mà không được xác nhận đã xem.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Thông báo cảnh báo và cảnh giác