แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษสะดวกใช้

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษสะดวกใช้


ที่เย็บกระดาษสะดวกใช้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันปัญหากระดาษติดที่เย็บกระดาษ ลดความเสี่ยงที่กระดาษอาจติดกับที่เย็บกระดาษได้ โดยดูให้แน่ใจว่า ในแต่ละครั้ง คุณเย็บกระดาษไม่เกิน 20 แผ่นหรือน้อยกว่า (80 แกรม/ตารางเมตร หรือ 20 ปอนด์)


ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ที่เย็บกระดาษสะดวกใช้อาจเย็บไม่ติดหน้ากระดาษ
ฝาที่เย็บกระดาษไม่ปิดกระชับอย่างสมบูรณ์
ที่เย็บกระดาษสะดวกใช้มีลวดเย็บติด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาที่เย็บกระดาษได้ปิดกระชับอย่างสมบูรณ์แล้ว
นำลวดเย็บที่ติดอยู่ออก โปรดดูที่ นำกระดาษที่ติดออกจากที่เย็บกระดาษสะดวกใช้ (HP LaserJet M2727nfs mfp เท่านั้น)

HP Laserjet M2727 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษสะดวกใช้