แก้ไขข้อผิดพลาด PostScript (PS)

แก้ไขข้อผิดพลาด PostScript (PS)


สถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับภาษา PS และอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ภาษาเครื่องพิมพ์หลายภาษา

HP Laserjet M2727 note แก้ไขข้อผิดพลาด PostScript (PS) หมายเหตุ:

หากต้องการรับข้อความที่แสดงบนหน้าจอหรือที่พิมพ์ เมื่อมีข้อผิดพลาด PS เกิดขึ้น ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกพิมพ์ และคลิกส่วนที่เลือกถัดไปจากส่วนข้อผิดพลาด PS คุณยังสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเครื่อง


ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PS
ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
งานพิมพ์พิมพ์ด้วย Courier (แบบตัวพิมพ์เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) แทนที่จะเป็นแบบตัวพิมพ์ที่คุณต้องการ
ไม่ได้ดาวน์โหลดแบบตัวพิมพ์ที่ต้องการ อาจมีการสลับลักษณะประจำเพื่อพิมพ์งาน PCL ก่อนที่พิมพ์งาน PS
ดาวน์โหลดแบบอักษรที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง ตรวจสอบประเภทและตำแหน่งของแบบอักษรนั้น ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องพิมพ์หากทำได้ ตรวจสอบด้วยเอกสารกำกับซอฟต์แวร์
พิมพ์หน้าขนาด Legal ด้วยขอบที่คลิปไว้
งานพิมพ์ซับซ้อนมากเกินไป
คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์งานของคุณโดยใช้ความละเอียดขนาด 600 จุดต่อนิ้ว ลดความสลับซับซ้อนของหน้าเอกสารที่จะพิมพ์ หรือเพิ่มหน่วยความจำ
พิมพ์หน้าข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PS
งานพิมพ์อาจไม่ใช่ PS
ตรวจสอบว่างานพิมพ์เป็นงาน PS หรือไม่ ตรวจสอบว่าต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือส่งไฟล์ PS header ไปยังเครื่องพิมพ์หรือไม่
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเลือกแบบจำกัด
งานพิมพ์ซับซ้อนมากเกินไป
คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์งานของคุณโดยใช้ความละเอียดขนาด 600 จุดต่อนิ้ว ลดความสลับซับซ้อนของหน้าเอกสารที่จะพิมพ์ หรือเพิ่มหน่วยความจำ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ VM
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบอักษร
เลือกแบบอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
การตรวจสอบพิสัย
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบอักษร
เลือกแบบอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP Laserjet M2727 แก้ไขข้อผิดพลาด PostScript (PS)