ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ FCC

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ FCCอุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B มาตราที่ 15 ของข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในเขตที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจเกิดคลื่นรบกวนที่สร้างความเสียหายในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใด ๆ ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้


ปรับแนวหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับความถี่

วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับปลั๊กไฟบนวงจรที่แตกต่างจากวงจรที่มีตัวรับ

ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์
HP Laserjet M2727 note ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ FCC หมายเหตุ:

การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแต่งเครื่องพิมพ์ใดๆ ซึ่งไม่ได้รับการยินยอมจาก Hewlett-Packard อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ในอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะได้

ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด FCC คลาส B ส่วนที่ 15

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 68 โดยที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะมีฉลากแจ้งข้อมูลซึ่งจะระบุเลขทะเบียน FCC และ REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณ์นี้ ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ คุณสามารถให้ข้อมูลนี้แก่บริษัทโทรศัพท์ได้ REN จะใช้ในการกำหนดปริมาณอุปกรณ์ที่อาจมีการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ จำนวน REN ที่มากเกินไปบนสายโทรศัพท์อาจทำให้อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้า โดยทั่วไปแล้ว ค่ารวมของ REN ไม่ควรเกินกว่าห้า (5.0) เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ว่าเป็นไปตามค่า REN ที่กำหนดไว้หรือไม่ โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อขอทราบ REN สูงสุดสำหรับส่วนนั้น ๆ

อุปกรณ์นี้ใช้แจ็ค USOC ต่อไปนี้: RJ11C

มีสายโทรศัพท์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC และปลั๊กแบบโมดูลาร์ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ด้วยอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับสายของเครือข่ายโทรศัพท์ หรือสายในอาคารสถานที่ต่างๆ โดยใช้แจ็คแบบโมดูลลาร์ที่เข้ากันได้ซึ่งเป็นไปตาม Part 68อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับบริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญได้การเชื่อมต่อกับ Party Line Service จะมีอัตราค่าบริการต่างกันไปในแต่ละรัฐหากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครือข่ายโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจจะมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกให้บริการชั่วคราวหากการแจ้งดังกล่าวยังไม่เป็นผล บริษัทโทรศัพท์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีที่จำเป็นคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อ FCC ได้บริษัทโทรศัพท์อาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอุปกรณ์นี้หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว บริษัทโทรศัพทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อให้คุณมีเวลาทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นเพื่อไม่ให้บริการต้องหยุดชะงักหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้ โปรดดูหมายเลขติดต่อที่ด้านหน้าของคู่มือนี้เพื่อขอข้อมูลการซ่อมแซมและ (หรือ) การรับประกันหากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจขอให้คุณถอดอุปกรณ์นี้ออกจากเครือข่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขการซ่อมแซมต่อไปนี้สามารถทำได้เองโดยลูกค้า:เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพ์ ส่วนรองรับถาดกระดาษและที่รองรับกระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพท์ขอแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งสายดินสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับไว้ในเต้าเสียบที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือความไม่สม่ำเสมอในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอื่นๆ

HP Laserjet M2727 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ FCC