แถลงการณ์ด้านโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด์

แถลงการณ์ด้านโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด์


การรับรองของ Telepermit สำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลใด ๆ ระบุแต่เพียงว่า Telecom ได้ยอมรับว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขขั้นต่ำเพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย แต่ไม่ได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของ Telecom หรือให้การรับประกันใด ๆ นอกจากนั้น ข้อกำหนดนี้ยังไม่ได้ให้การรับประกันว่า อุปกรณ์ใด ๆ จะทำงานได้อย่างเหมาะสมในทุกลักษณะเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Telepermitted ที่ผลิตหรืออยู่ในรุ่นอื่น หรือแสดงนัยยะว่า อุปกรณ์ใด ๆ เข้ากันได้กับบริการเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งหมดของ Telecom

อุปกรณ์นี้อาจไม่สามารถโอนสายไปให้กับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อด้วยสายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ควรกำหนดค่าอุปกรณ์นี้เพื่อทำการโทรออกโดยอัตโนมัติไปยังบริการฉุกเฉินหมายเลข “111” ของ Telecom

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันความสามารถในการใช้งานร่วมกับบริการเสียงกริ่งเฉพาะ FaxAbility สำหรับนิวซีแลนด์

HP Laserjet M2727 แถลงการณ์ด้านโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด์