คำประกาศด้านความสอดคล้องกับมาตรฐาน

คำประกาศด้านความสอดคล้องกับมาตรฐาน


ประกาศเกี่ยวกับการทำตามข้อบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชื่อผู้ผลิต:
Hewlett-Packard Company       DoC#: BOISB-0602-01-rel.1.0
ที่อยู่ผู้ผลิต:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้
ชื่อผลิตภัณฑ์:
HP LaserJet M2727 nf และ M2727nfs
หมายเลขรุ่นข้อบังคับ2)
BOISB-0602-01
รวมทั้ง: Q7556A—ถาดป้อนกระดาษเสริม 250 แผ่น
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์:
ทั้งหมด
ตลับหมึกพิมพ์
Q7553A / Q7553X
ตรงกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ :
ความปลอดภัย:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (เลเซอร์คลาส 1/ผลิตภัณฑ์ LED)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – คลาส B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, ส่วนที่ 15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
TELECOM:
ES 203 021; FCC Title 47 CFR, ส่วนที่ 683)
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อบังคับ EMC Directive 2004/108/EC และ Low Voltage Directive 2006/95/EC ข้อบังคับ R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และเครื่องหมาย CE
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การปฏิบัติงานต้องมีลักษณะสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบการกำหนดค่าปกติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Hewlett-Packard
2) ด้วยจุดประสงค์ทางการควบคุม ผลิตภัณฑ์นี้จึงได้รับการกำหนดหมายเลขรุ่นการควบคุม หมายเลขนี้ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
3) การอนุมัติและมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสำหรับประเทศ/พื้นที่เป้าหมายจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์นี้ นอกเหนือจากที่ได้ระบุทางด้านบน
Boise, Idaho , USA
กรกฎาคม 2550
สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:
ยุโรป ติดต่อ:
สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, B๖blingen, (แฟกซ์: +49-7031-14-3143)
สหรัฐอเมริกา ติดต่อ:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , โทรศัพท์: 208-396-6000)

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Laserjet M2727 คำประกาศด้านความสอดคล้องกับมาตรฐาน