การใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้า (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1
รุ่นผลิตภัณฑ์
การพิมพ์2
การทำสำเนา2
พร้อม/พักการทำงาน3
ปิด
HP LaserJet M2727nf
410 W
410 W
13 W
น้อยกว่า 0.1 W
HP LaserJet M2727nfs
410 W
410 W
13 W
น้อยกว่า 0.1 W

1 ค่าที่ระบุอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/LJM2727

2 ค่าพลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

3 เทคโนโลยีฟิวเซอร์แบบทำงานทันที

4 เวลาในการออกจากโหมดพร้อม/พักการทำงานเข้าสู่การพิมพ์งานเริ่มต้น = 8.5 วินาที

5 การกระจายความร้อนสูงสุดสำหรับทุกรุ่นในโหมดเตรียมพร้อม = 45 BTU/ชั่วโมง

HP Laserjet M2727 การใช้ไฟฟ้า