ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard


ผลิตภัณฑ์ของ HP
ระยะของการรับประกันแบบจำกัด
HP LaserJet M2727nf และ M2727nfs
การรับประกันหนึ่งปี

HP รับประกันกับท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หลังจากวันที่ซื้อเป็นเวลาตามที่ระบุไว้ หาก HP ได้รับแจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม่

HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องดังกล่าวในช่วงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม อันเป็นสาเหตุของความบกพร่องดังกล่าว

HP มิได้รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่เกิดข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่ในระยะเวลาอันควรตามที่ได้รับประกันไว้ หากท่านนำผลิตภัณฑ์มาคืนโดยทันที ท่านจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชำระไป

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดยบังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ได้นำมาใช้กับการชำรุดที่เป็นผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสาน ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองซึ่งไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (ง) การใช้งานที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ดังที่แจ้งไว้ หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑ์หรือการดูแลรักษาไม่เหมาะสม

ภายใต้กฎหมายในท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นนั้นเป็นการรับประกันอย่างจำกัด และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า คุณภาพที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน การรับประกันที่จำกัดนี้ให้สิทธิทางกฎหมายบางประการแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซึ่งต่างกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ HP ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ระดับของการให้บริการตามการรับประกันที่ท่านได้รับอาจต่างกันไปตามมาตรฐานในท้องถิ่น HP จะไม่แก้ไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทำงานได้ในประเทศ/พื้นที่ที่มีเจตนาไม่ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น การชดใช้ค่าเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เป็นการชดใช้สำหรับท่านเพียงผู้เดียวและเป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบการตกหล่นของข้อมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด บางประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน

ข้อความรับประกันที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ ไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลง หากแต่เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใช้บังคับการขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่าน

HP Laserjet M2727 ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard