อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ

อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษชื่อผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
ถาดกระดาษ 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
ถาดกระดาษ 250 แผ่นสำหรับขนาดมาตรฐาน
Q7556A
แพ็คตลับลวดเย็บกระดาษ
ความจุลวดเย็บกระดาษ 1,500 อัน
Q7432A

HP Laserjet M2727 อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ