ภาคผนวก A ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

หากต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในยุโรป โปรดไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในเอเชียแปซิฟิก ไปที่ www.hp.com/paper/

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
HP Laserjet M2727 ภาคผนวก A ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ