Returer utanför USA

Returer utanför USA


Om du vill delta i retur- och återvinningsprogrammet HP Planet Partners följer du de enkla instruktionerna i återvinningshandboken (som medföljer alla nya förbrukningsmaterial) eller också besöker du http://www.hp.com/recycle. Välj ditt land/region för mer information om hur du returnerar förbrukade HP LaserJet-material.

HP Laserjet M2727 Returer utanför USA