EU:s deklaration om telekomanvändning

EU:s deklaration om telekomanvändning


Den här produkten är avsedd att anslutas till det analoga telekommunikationsnätet i länder/regioner inom EEA (European Economic Area). Den uppfyller kraven i EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EC (tillägg II) och är försedd med korrekt CE-märkning. Mer information finns i tillverkarens överensstämmelseförklaring i ett annat avsnitt i den här handboken. På grund av skillnader mellan olika länders/regioners telenät kan det emellertid inte garanteras att produkten ovillkorligen fungerar på alla platser. Nätkompatibiliteten är beroende av att rätt inställningar väljs av kunden vid anslutningen till telenätet. Följ anvisningarna i användarhandboken. Om det uppstår problem med nätkompatibiliteten bör du ta kontakt med din återförsäljare eller Hewlett-Packards kundtjänst i landet/regionen där produkten används. Det kan finnas ytterligare krav från den lokala teletjänstleverantören när du ansluter till telenätet.

HP Laserjet M2727 EU:s deklaration om telekomanvändning