Za više informacija

Za više informacija


Za informacije o temama koje se tiču životne sredine:


Ekološki profil ovog proizvoda i sličnih HP proizvoda

Posvećenost kompanije HP životnoj sredini

Sistem ekološkog upravljanja kompanije HP

Program vraćanja i recikliranja isluženih proizvoda kompanije HP

Lista bezbednosnih podataka o materijalima

Posetite www.hp.com/go/environment ili www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

HP Laserjet M2727 Za više informacija