EU izjava o funkcionisanju telekoma

EU izjava o funkcionisanju telekoma


Ovaj uređaj namenjen je za povezivanje na analognu mrežu Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) u zemljama/regionima koje pripadaju European Economic Area (EEA) oblasti. Ispunjava zahteve EU R&TTE Direktive 1999/5/EC (dodatak II) i nosi odgovarajući znak CE. Za više detalja, pogledajte u drugom odeljku ovog priručnika deklaraciju o usklađenosti koju izdaje proizvođač. Međutim, zbog razlika između zasebnih nacionalnih mreža PSTN, uređaj ne može da garantuje bezuslovno uspešno funkcionisanje na svakom terminalu mreže PSTN. Kompatibilnost mreže zavisi od odgovarajućih postavki koje korisnik izabere prilikom pripreme za povezivanje na mrežu PSTN. Pratite uputstvo za korišćenje. Ako se pojave problemi sa kompatibilnošću mreže, obratite se dobavljaču opreme ili službi za pomoć kompanije Hewlett-Packard za datu zemlju/region. Povezivanje na terminal PSTN mreže možda podleže dodatnim zahtevima lokalnog PSTN operatera.

HP Laserjet M2727 EU izjava o funkcionisanju telekoma